Pravidla hobby

  Pravidla 
Pravidla amatérských autokrosových závodů v Přibicích pro rok 2021

1. ČLÁNEK - AUTOMOBIL

Do soutěže může být přihlášen automobil, který splňuje tyto podmínky (musí být vybaven):

DIVIZE 1 do 1400 ccm jezdci od 18 let  (jezdci od 16 let jen s písemným souhlasem rodiče)
DIVIZE 2 do 1600 ccm jezdci od 18 let
DIVIZE 3 nad 1600 ccm jezdci od 18 let
DIVIZE 4X4  jezdci od 18 let
DIVIZE J do 1400ccm jezdci od 12 let do 16 let
DIVIZE Buggy – společná pro speciály (D3JB do 600 ccm, D3A a D8 do 1600 ccm, D3 do 4000 ccm a D7 nad 1600 ccm)

1.1 U vozidel s turbodmychadlem bude pro přepočet zjištění obsahu motoru použit koeficient 1,4. U vozidel, kde bude použit jiný, než identický motor musí být náhradní umístěn v původním místě na původních drážkách, nápravy na vozidle musí zůstat shodné s daným typem, u vozidla musí být zachovány pevné části karoserie (skeletu) daného typu vozidla vybaven vnitřním ochranným rámem s příhradovou konstrukcí, pevně uchyceným ke karoserii vozu přivařením nebo šroubovými spoji, zhotoveným z bezešvých trubek tažených za studena z konstrukční oceli s minimální pevností v tahu 350N/mm2 o min. průměru 42 mm a tloušťky stěny 2,5 mm nebo sportovním homologovaným rámem, označeným homologačním číslem. Rám musí mít navařené kotvící patky o min. ploše 8x8 cm. Ochranný rám nesmí přesahovat obrys vozidla, musí být umístěn za hlavou jezdce ve výšce stropu a kolem obou předních sloupků. Rám v podélném nebo příčném směru musí být z jednoho celistvého kusu trubky. V prostoru možného kontaktu s jezdcovou přilbou musí být opatřen měkkou vrstvou materiálu tak, aby nemohlo dojít k prasknutí přilby.
1.1.1 Karoserie musí být sériová se zachováním vnějšího tvaru. Je zakázáno ji zkracovat, prodlužovat a vyřezávat bezpečnostní prvky. Použití tzv. Pickupů je možno, pouze pokud toto vozidlo je v sortimentu výrobce. Je ZAKÁZÁNO dělat přestavbu z klasických karosérií. U vozidel Pickup musí být za jezdcem přepážka viz. originál s průzorem pro zpětné zrcátko.
1.1.2 Pokud se povede kabinou řidiče benzinové či chladící potrubí, případně v ní bude palivová nádrž a chladič, musí být vůz taktéž vybaven ochrannou stěnou, jež zabrání případnému zasažení jezdce kapalinami. Vodní potrubí v prostoru jezdce musí být kovové, vedené po podlaze vozu, musí být zaizolováno tepelnou izolací a pevně spojeno s karoserií, aby nedošlo k opaření jezdce případně zasahujícího pořadatele.

1.2 Pevným sedákem řidiče s hlavovou opěrkou. Sedačka musí být sériová nebo sportovní - značková (Recaro, Sparco, OMP, ...), pevně ukotvená. Sedačky vlastní výroby nejsou přípustné.
1.3 Interiér vozidla musí být odstraněn.: v prostoru řidiče tím ovšem nesmí vzniknout žádné ostré hrany.
1.4 Sportovními min. 4 bodovými bezpečnostními pásy s min. tříbodovým ukotvením, připevněným ke karoserii vozidla v původních místech, na originálních úchytech, přičemž bederní část může být připevněna k ochrannému rámu.
1.5 Je zakázáno použití alternativního pohonu (PB) a jakýchkoliv jiných tlakových nádob.
1.6 Palivová nádrž musí být originální, umístěna na originálním místě a nebo v náhradním provedení a to pouze pokud bude splňovat tyto podmínky:
   a) Původní nádrž musí být demontována.
   b) Objem nádrže musí být max. 25 litrů.
   c) Musí být pevně ukotvena k vozidlu min. 40 cm od zadního obrysu vozidla.
   d) Odvzdušnění nádrže (se zpětným ventilem) musí být vyvedeno mimo vnitřní prostor vozidla (budku řidiče) ne však pod vozidlo.
   e) Vedení paliva od nádrže k motoru vnitřním prostorem vozidla musí být pomocí trubek.
    f) Celkovou konstrukcí a úpravou nádrže bude zabráněno v jakémkoliv případě úniku paliva.
   g) Veškeré palivové potrubí, které není vedeno v kovových trubkách, musí být v pancéřovaných hadicích (nepodporujících hoření). 
1.7 Světlem do tmy červené barvy, které musí být trvale rozsvíceno a minimálně dvěma brzdovými svítilnami, které mohou být umístěny uvnitř vozidla.
1.8 Účinným dvou okruhovým brzdovým systémem s účinnou parkovací brzdou.
1.9 Kola nesmí přesahovat obrys vozidla, pneumatiky a disky kol mohou mít jakýkoliv rozměr a sportovní charakter.
1.10 Originálním sloupkem řízení s původním nebo sportovním volantem sériové výroby.
1.11 Vypínačem el. okruhu v dosahu řidiče a druhým vypínačem el. okruhu vyvedeným na vnější stranu karoserie (odpojení baterie) a označeným červeným bleskem.
1.12 Akumulátor musí být připojen pevně ke karoserii. V případě umístění akumulátoru vně vozidla musí být zakryt plastovým odnímatelným krytem.
1.13 Zpětným vnitřním zrcátkem.
1.14 Hasicím přístrojem s min. obsahem 1L hasící náplně umístěným v dosahu řidiče, dostatečně zajištěným proti samovolnému uvolnění, ale s možností rychlého sejmutí a datem kontroly přístroje.
1.15 Zajištění kapot motorového příp. zavazadlového prostoru pouze čepy s pojistkami, zajištění šrouby není povoleno.
1.16 Čelní sklo a skla v předních dveřích mohou být nahrazena pletivem nebo ochranou mříží o max. rozměru ok 2x2 cm a min. průměru drátu 2 mm. Prostor průhledu dveří u řidiče musí být vyplněn některým z uvedených způsobů nebo sítí, polykarbonátem. Originální sklo ve dveřích řidiče musí být podlepeno bezpečnostní fólií nebo průhlednou lepící páskou. Při nedodržení těchto podmínek nemůže jezdec nastoupit k jednotlivým jízdám. Na celé karoserii nesmí být originální plech nahrazen plechem silnějším než 1,5 mm.
1.17 Přední a zadní nárazník musí zůstat původní nebo je možno ho nahradit plastovým, držáky nárazníku však musí zůstat původní a nevyztužené. Vyztužení vozidla prvky, které přesahují větší obrys karoserie je zakázáno. Výztuhy nárazníků mohou být pouze původní sériové.
1.18 Skleněné střešní okno musí být odstraněno a nahrazeno přivařeným plechem. Posuvné kovové okno ( šibr) musí být ve střeše zavařeno.
1.19 Nesmí být odlehčení na skeletu, nápravách, brzdovém pedálu a jiných důležitých částech (nosné části karoserie).
1.20 Dveře řidiče i spolujezdce musí být otevíratelné zvenku i zevnitř vozu. Pokud dveře spolujezdce otevíratelné nejsou, je nutné zachovat volný prostor o min. rozměru 60x60 cm pro nouzové opuštění vozidla. Nesmí mít tažné zařízení ani jeho součást.
1.21 Kolmo na střechu vozidla musí být umístěn panel o rozměru 30 x 40 cm.se startovním číslem nebo nálepkou o rozměru minim. 50x50 cm.( bílá nálepka,černé číslo, umístění na dveřích řidiče a střeše auta)
1.22 Mít plachtu min. rozměru 3 x 5 m, která bude pod vozidlem v parkovišti závodních vozidel. Z vozidla NESMÍ být patrný žádný únik provozních kapalin. 
1.23 Z karoserie vozidla ani z jiných vnějších částí nesmí vyčnívat žádné ostré předměty ani ostré hrany. Vozidlo musí mít v předu i vzadu dobře přístupné tažné oko označené rovnou červenou šipkou.
1.24 Za dodržení stanovených podmínek odpovídá dvou členná přejímací komise určená pořadatelem. Vozidlo, které nesplňuje požadavky přejímací komise, nebude k závodu připuštěno, avšak odstraní - li soutěžící závady v čase stanoveném na technické přejímky, může vozidlo opětovně přistavit.
1.25.1 Pro vozidla buggy platí technické předpisy podle národních nebo mezinárodních řádů pro autokros, platných či dříve platných.


2. ČLÁNEK - JEZDEC

Jezdec musí splňovat následující podmínky:


2.2 Platný řidičský průkaz skupiny B (neplatí pro jezdce mladší 18-ti let), občanský průkaz (neplatí pro jezdce mladší 15-ti let), průkaz zdravotní pojišťovny (vše předloží při technické přejímce).
2.3 Zaplacené startovné.
2.4 Dobrý zdravotní stav.
2.5 Prohlášení jezdce - revers o účasti na vlastní nebezpečí.
2.6 Za jezdce mladší 18-ti let předkládá příslušná prohlášení a doklady jeho rodič, který se prokáže občanským průkazem a spolupodepíše revers.
2.7 Jezdec nesmí před ani během závodů používat alkoholické nápoje ani jiné prostředky, které by mohli snížit jeho schopnost k řízení vozidla. Pokud se jezdec odmítne podrobit dechové zkoušce, nebo tato bude pozitivní, bude ze závodu diskvalifikován.
2.8 Doprovod jezdce se zúčastňuje závodů na vlastní odpovědnost a riziko.
2.9 Jezdec je plně odpovědný za svůj doprovod i mechaniky, obzvláště za používání alkoholických nápojů a nevhodné chování vůči pořadatelům a ostatním účastníkům.
2.10 Mít oděv chránící celou část těla (kombinéza nesmí být silonová, případně mastná nebo znečištěná od jiných kapalin podporujících hoření), motoristickou přilbu schváleného typu a rukavice.Pracovní obuv nebo  boty sparco.
2.11 U vozidla bez čelního skla musí mít štít přilby, nebo motoristické brýle.
2.12 Řídit se ustanovením těchto předpisů a bezvýhradně je dodržovat.
2.13 Jezdec (jezdci) je povinen respektovat pravidla těchto závodů.
2.14 Jezdcům se zakazuje svévolné vjíždění na závodní okruh a zkoušení jinde, než k tomu účelu vyhrazeném prostoru, bez svolení pořadatele. Jezdec je doprovázen do depa pouze jediným doprovodným vozem.
2.15 Změnu vozidla je jezdec povinen oznámit pořadateli.
2.16 Každý jezdec může v závodě použít jen jedno vozidlo v dané objemové kubatuře. Výměna během již probíhajícího závodu není přístupná.
2.17 Jezdec je povinen podrobit svoje vozidlo jakékoliv kontrole organizátorem, a to i v průběhu celého závodu.
2.18 Mimo závodní dráhu je jezdec povinen jet rychlostí 5km/hod (rychlost chůze).
2.19 V celém areálu je ZAKÁZÁNO vypouštění všech ropných produktů, jejich únik je každý účastník povinen neprodleně nahlásit pořadateli. Jezdec je povinen používat vanu nebo plachtu při parkování závodního vozidla v depu. V případě nedodržení bude jezdec vyloučen z rozjížďky nebo diskvalifikován ze závodu. Úmyslné vypouštění ropných produktů bude trestáno pokutou ve výši 10.000,-Kč. Účastník, který se takového přestupku dopustí je povinen uhradit veškeré náklady spojené s odstraněním a nadále je vyloučen z celého seriálu závodů.
2.20 Po ukončení závodu je jezdec POVINEN po sobě uklidit prostor v parkovišti závodních vozidel.
2.21 Jezdec a dva členové jeho doprovodu jsou osvobozeni od placení vstupného (3 osoby).
2.22 Pod jedním startovním číslem v závodě i seriálu může být registrován pouze jeden jezdec.
2.24 Jezdec může v závodě startovat ve více divizích. Auto, se kterým bude startovat, musí splňovat podmínky pro danou divizi. Startovné, za každou divizi, se platí v plné výši.  
2.25 Jezdec si může sundat přilbu až po zastavení v depu. Pokud zastaví na trati, tak až v diváckém prostoru. Pokud jezdec toto ustanovení poruší, může být vyloučen ze závodu nebo pokutován do výše 5000,- Kč pořadatelem závodu.

3. ČLÁNEK - PŘIHLÁŠKY

3.1 Přihlásit se k závodu je nutné do neděle 22.00 hod. před datem závodu e-mailem nebo telefonem 604 565656. V tomto případě je základní startovné. Při pozdějším přihlášení k závodu bude zvýšené startovné.
3.1 Před každým jednotlivým závodem se jezdec musí přihlásit k závodu sám, jestliže splňuje výše a následně uvedená kritéria.  Přihláška k závodu nebo závodům je považována za závaznou.  Za skutečnosti uvedené v přihlášce odpovídá jezdec nebo jeho zákonný zástupce, má-li startující pochybnost o nesplnění podmínek, může podat protest, kdy náklady spojené s otevřením pochybností jdou k jeho tíži, neprokáže-li se provinění. Startovné se platí v den závodu. Pokud bude k závodu přihlášeno méně, jak 30 jezdců bude zvýšené startovné. 
3.2 Technická prohlídka je od 7,30 do 9,00 hod.  

4. ČLÁNEK - STARTOVNÉ

4.1 Základní startovné je ve výši 1500,- Kč (při přihlášení do neděle 20.00 hod. před závodem), zvýšené startovné je ve výši 1800,- Kč (při přihlášení do 9.00. hod v den závodu)                                                                   Zvýšené startovné ve výši 2000Kč(po technické přejímce v 9.00.hod.) Tato vozidla budou ve všech rozjížďkách startovat z konce roštu.
4.2 Diskvalifikovanému jezdci nebude startovné vráceno, ani jeho část.
4.3 Při samovolném odstoupení jezdce ze závodu nebude rovněž startovné vráceno.  O vrácení startovného rozhoduje vždy pořadatel závodu.

5. ČLÁNEK - PRAVIDLA JÍZDY

5.1 STARTY
5.1.1 Předčasný start znamená opakování startu s tím, že jezdec, který předčasně vystartoval, je  přesunut do poslední řady. V případě poruchy některého startujícího vozidla se může pozdržet start. O délce pozdržení startu rozhoduje ředitel. Po uplynutí tohoto limitu je rozjížďka odstartována. Jezdec, který se na start nedostavil, je pro tuto rozjížďku diskvalifikován. Do prostoru startu najíždí jezdci již v průběhu předchozí rozjížďky. Mohou k tomu, mimo rozpisu, být vyzváni rozhlasem. Nedostaví-li se jezdec na start ani na opětovné vyzvání bude jízda odstartována bez něj. Jezdec se poté již do jízdy nesmí zařadit.
5.1.2 Start je na rozsvícená zelená světla semaforu.
5.2 JÍZDA
5.2.1 Je zakázáno narážení, křížení soupeře, vytlačování z trati a bránění v předjetí.
5.2.2 Jezdec, jezdící o kolo zpět, je povinen umožnit předjetí.
5.2.3 V případě poruchy vozidla v průběhu závodu je jezdec povinen odstavit vozidlo ke kraji trati a za zvýšené opatrnosti toto opustit.  Podobně je tomu i po havárii. V žádném případě však nesmí na trati své vozidlo opravovat (vztahuje se i na doprovod). Při nedodržení tohoto ustanovení je jezdec diskvalifikován z celého závodu.
5.2.4 Při jízdě je jezdec povinen být připoután min. čtyřbodovým bezpečnostním pásem a mít řádně připevněnou ochranou přilbu, v případě přední mříže mít sklopený ochranný štít přilby. Zkušební jízdy na přilehlých cestách a pozemcích či depu jsou zakázány.
5.2.5 Jezdec musí mít na startu každé jízdy čistá a čitelná čísla.

5.3 VLAJKOVÁ SIGNALIZACE
- Zelená vlajka – příprava ke startu
- Žlutá vlajka v klidu „vyvěšená" - stojící vozidlo - omezený průjezd, zákaz předjíždění v daném úseku až za incident.
- Žlutá vlajka v pohybu „mávající" - podstatně zúžený průjezd (dvě a více aut), převrácené vozidlo, příp. osoby na trati, nebezpečí na trati, zákaz předjíždění v daném úseku až za incident.
- Dvě žluté vlajky v pohybu „mávající“ - špatně průjezdná trať, osoby na trati, zvýšené nebezpečí, být připraven k zastavení v tomto úseku, zákaz předjíždění v daném úseku až za incident.
- Červená vlajka - zastavení závodu, okamžitě zpomalit, zákaz předjíždění.
- Modrá vlajka - umožnit předjetí okolo.
- Černobílá vlajka - napomenutí jezdce.
- Černá vlajka - vyloučení jezdce z rozjížďky, při neuposlechnutí diskvalifikace ze závodu.
- Šachovnicová vlajka – cíl.

5.4 POSTIHY JEZDCŮ
5.4.1 Nesportovní a agresivní způsob jízdy (dle závažnosti):
- napomenutí
- vyloučení z dané rozjížďky
- posunutí o jedno místo zpět ve finále
- diskvalifikace ze závodu

5.4.2 Neuposlechnutí vlajkové signalizace a pokynů rozhodčích dle závažnosti:
- napomenutí
- vyloučení z dané rozjížďky
- posunutí o jedno místo zpět ve finále
- diskvalifikace ze závodu

5.4.3 Urážky činovníků závodu - nevhodné chování jezdce a jeho doprovodu:
- diskvalifikace ze závodu

5.4.4 Otevřená kapota – dveře:
- jezdec je povinen okamžitě opustit trať
- vyloučení z dané rozjížďky

5.4.5 Odmítnutí kontroly obsahu motoru:
- diskvalifikace ze závodu

5.4.6 Zjištění vyššího obsahu motoru:
- diskvalifikace do konce sezóny

6. ČLÁNEK - HODNOCENÍ
6.1 Závod se stává ze tří kvalifikačních rozjížděk, do kterých jsou jezdci losováni počítačem.
Kvalifikační rozjížďky se jedou na 5 kol (pokud není stanoveno jinak), se vzrůstajícím bodovým ohodnocením. Pokud bude startovat v dané divizi více jak 10 vozidel, bude puštěno na start finálové jízdy prvních 10 vozů v pořadí. Pokud z nich někdo nenastoupí do finálové jízdy, bude nahrazen dalším v pořadí. Postavení ve finále je dle součtu bodů ve kvalifikačních rozjížďkách. Finále se jede na 7 kol (pokud není stanoveno jinak).
6.2 V případě malého počtu jezdců mohou být jízdy divizí sloučeny. Hodnoceny budou samostatně.
6.3 Celkové hodnocení: dle umístění ve finálových jízdách.
6.4 PŘI JAKÉKOLI OPRVĚ AUTA MUSÍ JEZDEC ABSOLVOVAT 2 ROZJÍŽDKY A FINÁLE. 

7. ČLÁNEK - PROTESTY

7.1 Protest může podat pouze jezdec písemně u ředitele závodu a to v těchto případech:
7.1.1 Proti jednotlivým rozjížďkám do 5 -ti min. po odjetí jednotlivé jízdy s vkladem 2000,- Kč
7.1.2 Proti celkovému výsledku do 15-ti min. po zveřejnění výsledku s vkladem 3000,- Kč
7.1.3 Proti nepovoleným úpravám vozu kdykoliv, s vkladem 5000,- Kč. V případě oprávněného protestu je viník povinen zaplatit pokutu 7000,- Kč a náklady spojené se zjištěním skutečností, případně uvedení vozidla do původního stavu ve prospěch poškozeného. V případně neuznaného protestu, hradí náklady s tím spojené protestující. Oprávněnost protestu posuzuje komise určená pořadatelem.
7.1.4 Proti výroku komise není odvolání.

7.2 V případě uznání protestu je vklad vrácen, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele. Na pozdější námitky a na protest, podaný bez vkladu, nebude brán zřetel.

8. ČLÁNEK - POŘADATELSKÁ SLUŽBA

8.1 Pořadatel nenese odpovědnost za škody způsobené na zdraví, vozidlech a majetku. V celém areálu je zakázáno vypouštění olejů a jiných ropných produktů.
8.2 Pořadatel je povinen zabezpečit vytyčení tratě, oddělení diváckého sektoru v bezpečné vzdálenosti od tratě.
8.3 Zdravotnická a záchranná pomoc je zajištěna pořadatelem. Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků závodu
8.4 Pořadatel si vyhrazuje právo umístit bezplatně na každém soutěžním vozidle reklamní nápisy na místech: dveře řidiče a spolujezdce případně blatníky.
8.5 Závod se jede za každého počasí.
8.6 Pořadatel zajistí vybavení areálu odpadkovými koši a WC (suché - chemické záchodky).
8.7 Do prostoru depa je povolen vjezd a stání pouze vozidlům s přepravníky a vozidlům přepravující soutěžní vozidla. Ostatní vozidla, doprovázející závodníky, musí být odstavena na parkovišti pro diváky.

9. ČLÁNEK - OSTATNÍ

9.1 Tato ustanovení jsou závazná pro všechny účastníky amatérských závodů a každý účastník je stvrzuje podpisem na přihlášce k závodům, přičemž odpovídá za seznámení s těmito ustanoveními a podáním prohlášení, že se jich účastní na vlastní nebezpečí.
9.2 Pořadatel odpovídá za dodržení znění pravidel v plném rozsahu, není-li určeno pravidly jinak.
9.3 Znění pravidel může být změněno pouze dodatky pravidel za dodržení podmínky, že s uvedenou změnou budou soutěžící seznámeni předem. Pro jezdce je text těchto pravidel závazný.
9.4 Jezdec, který není v seriálu zaregistrován, musí v případě shody startovních čísel ve své třídě toto před závodem změnit a to dle pokynů pořadatele.
9.5 Pořadatel může zkrátit počet kol rozjížděk i finálových jízd, případně zrušit rozjížďku nebo finále. Taktéž může zrušit celý závod. Toto rozhodnutí oznámí jezdcům.
9.6 Pod každým závodním vozidlem v depu bude na zemi plachta o rozměru 3 x 2 m. Pokud při kontrole nebude plachta pod vozidlem zaplatí jezdec pokutu 500,- Kč. Tato kontrola může být i s postihem vícekrát za den.

 

Vypsané závody a seriál v Přibicích.

Pořadatel AMK Ivaň v roce 2021 pořádá 10 závodů. Všechny závody se započítává do seriálu „Mezinárodního mistrovství Moravy - Přibice“ viz. kalendář závodů.

Hodnocení závodu:
Je podle umístění ve finálové jízdě, po projetí pod šachovnicovou vlajkou.

Mezinárodní mistrovství Moravy - Přibice:
Do seriálu se započítávají výsledky všech  závodů. Aby byl jezdec hodnocen v seriálu musí startovat  minimálně v 7 závodech seriálu. Body jsou přiděleny dle pořadí v jednotlivých závodech. V případě, že jezdci mají stejný počet bodů, rozhoduje vyšší počet dosažených lepších umístění. V případě vyloučení jezdce ze závodu, je tento považován za jeden ze započítávaných, ale bez bodů. Vyhlášení seriálu bude po posledním závodě.Bodování v rozjížďkách:
 
Pořadí:               1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
Počet bodů:      13 11  9   7   6   5   4   3   2   1

Bodování finálových jízd:
Pořadí:                 1.  2.  3.  4.  5.  6. 7. 8. 9. 10.  
Počet bodů        25 20 16 13 11 10  9  8  7   6